ജി.എൽ.പി.എസ്‌. ആണ്ടൂർ

ജി.എൽ.പി.എസ്‌. അടൂർ

ജി.എൽ.പി.എസ്‌, ഉദയഗിരി

ജി.എൽ.പി.എസ്‌, ഉദയഗിരി