ദുബായ്: കോവിഡ് ബാധിച്ച് വിദേശത്തോ, സ്വദേശത്തോ മരിച്ച പ്രവാസിയുടെ അവിവാഹിതരായ പെൺമക്കൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മുൻപ്രവാസിയുടെ അവിവാഹിതരായ പെൺമക്കൾക്കും നോർക്കാ - റൂട്ട്‌സ് മുഖാന്തരം 25,000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം നൽകുന്നു. www.norkaroots.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

വരുമാനപരിധി ബാധകമല്ല. മരണമടഞ്ഞ രക്ഷകർത്താവിന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് പേജിന്റെ പകർപ്പ്, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്, പ്രവാസിയുടെ വിസയുടെ പകർപ്പ്, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അപേക്ഷക അവിവാഹിതയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജാഫീസിൽനിന്നുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപേക്ഷകയുടെ ആധാർ, എസ്.എസ്.എൽ.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപേക്ഷകയുടെയോ രക്ഷകർത്താവിന്റെയോ സേവിങ്‌സ് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷ ഓൺലൈൻവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വിവരങ്ങൾക്ക് - 1800 425 3939.