മുഹമ്മദ്് റഫി-ഓർമകളിലെ സംഗീതം
എഡിറ്റർ: കാനേഷ് പൂനൂര്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 225
അനശ്വരഗായകന്റെ 
ജീവിതവും സംഗീതവും 
തൊട്ടറിയുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെയും ഓർമകളുടെയും സമാഹാരം

യാദ് ന ജായേ-
റഫിയിലേക്കൊരു യാത്ര
രവി മേനോൻ
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 210
മുഹമ്മദ് റഫിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുസ്തകം

റഫിനാമ
ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 
വില: 300
റഫിയുടെ സമഗ്രമായ ജീവചരിത്രം

 

ബുദ്ധൻ
നിക്കോസ്‌ 
കസാൻദ്‌സാകിസ്‌
പരിഭാഷ: സിസിലി
പുസ്കതപ്രസാധകസംഘം
വില: 280
പ്രശസ്ത ഗ്രീക്ക്‌ എഴുത്തുകാരന്റെ നാടകത്തിന്റെ 
പരിഭാഷ