മേടം
അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക

ഇടപാടുകൾ ഏതായാലും വളരെ ശ്രദ്ധവേണം. ഗൃഹസ്വസ്ഥത കുറയും. ആരോഗ്യപരമായും അത്ര അനുകൂലകാലമല്ല. ശുഭദിനം 3.

എടവം
കാർത്തികയുടെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക, രോഹിണി, മകീര്യം ആദ്യപകുതി

പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യത്തോടെ അതിജീവിക്കും. കർമരംഗത്ത്‌ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എന്നാലും ഏറെ ശ്രദ്ധവേണം. ഗുണദിനം 3.

മിഥുനം
മകീര്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക

ഗൃഹനിർമാണാദികൾക്ക്‌ അനുകൂലകാലമാണ്‌. ധനപരമായ ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധവേണ്ടതുണ്ട്‌. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അനുകൂലദിനം 4.

കർക്കടകം
പുണർതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം

ഗൃഹസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി സൗഹാർദം വർധിക്കും. ഭൃത്യജനങ്ങളുടെ പ്രീതിക്കുറവ്‌ ഉണ്ടായെന്നുവരാം. സദ്‌ഫലദിനം 4.

ചിങ്ങം
മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക

സാഹിത്യരംഗത്ത്‌ മികവുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ സാന്ത്വനത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കും. സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. സുദിനം 3.

കന്നി
ഉത്രത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക. അത്തം ചിത്രയുടെ പകുതി

കാലം അത്ര അനുകൂലമല്ലെന്നറിഞ്ഞ്‌ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌. കലാരംഗത്തും സാഹിത്യരംഗത്തും മികവുപുലർത്തും. അത്യന്തം ഓജസ്സോടെ വർത്തിക്കും. സദ്ദിനം 3.

തുലാം
ചിത്രയുടെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, ചോതി, വിശാഖത്തിന്റെ 45 നാഴിക

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടാകും. ഗർഭിണികൾ നല്ലപോലെ കരുതലോടെ കഴിയണം. ഈശ്വരപ്രാർഥനചെയ്ത്‌ ദിവസം കഴിച്ചുകൊള്ളുക. ശ്രേഷ്ഠദിനം 4.

വൃശ്ചികം
വിശാഖത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട

ഭൂമിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളുമായി അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടാവാം. എന്നാലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏറെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മഹിതദിനം 4.

ധനു
മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിന്റെ  ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക

ഏറെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. എന്നാലും ഒരു ശ്രദ്ധ ഏതുവിഷയത്തിലും വേണം. സർക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉത്‌കൃഷ്ടദിനം 5.

മകരം
ഉത്രാടത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പകുതി

പുതിയ കർമപദ്ധതികൾ വിജയിക്കും. ധനപരമായ ഇടപാടുകളിൽ നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലാണ്‌. വാക്കുകൾ രൂക്ഷമാകാതെ കരുതണം. ഗുണഫലദിനം 5.

കുംഭം
അവിട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, ചതയം, പൂരുട്ടാതിയുടെ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക

ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ അത്ര അനുകൂലമാവില്ല. സർക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നഷ്ടസാധ്യത കാണുന്നു. ഈശ്വരപ്രാർഥന ഏറെ ഗുണംചെയ്യും. ഇഷ്ടഫലദിനം 3.

മീനം
പൂരുട്ടാതിയുടെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി

പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. ആരെയും കൂസാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധനവിഷയത്തിൽ അനുകൂലസ്ഥിതിയുണ്ടാവില്ല. നല്ലദിനം 3.