മേടം
(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയുടെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)
മാധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണും. എൻജിനീയറിങ്‌ 
മേഖലയിലുള്ള പ്രവൃത്തി വിജയം പ്രാപിക്കും. ധനസ്ഥിതി ഗുണകരമായി ഭവിക്കും. ശുഭദിനം 5.

 എടവം
(കാർത്തികയുടെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക, രോഹിണി, മകീര്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 
പകുതി) വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്‌ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എടുത്തുചാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌ ദോഷം ചെയ്യും. സർക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ അനുകൂലമാകും. ഗുണദിനം 5.

 മിഥുനം
(മകീര്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, തിരുവാതിര, 
പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക) ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തേക്കാം. മനഃസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കും. കർമപുരോഗതി ഉണ്ടാകും. അനുകൂലദിനം 6.

 കർക്കടകം
(പുണർതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)പുതിയ വാഹനത്തിനുവേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങും. സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്‌ കാര്യങ്ങൾ ഗുണവത്താകും. 
മഹിതദിനം 6.

 ചിങ്ങം
(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 
15 നാഴിക) വാക്കുകൾക്ക്‌ ശൗര്യം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്‌. കാലദോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട്‌ അത്‌ ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനിടയാകും. നയനവൈകല്യങ്ങളെ കരുതണം. ശ്രേഷ്ഠദിനം 5.

 കന്നി
(ഉത്രത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക അത്തം, ചിത്രയുടെ 
ആദ്യത്തെ പകുതി) വ്രണരോഗാദികളെ കരുതേണ്ടതാണ്‌. രാഷ്‌ട്രീയനേതൃത്വക്കാർക്ക്‌ അനുകൂലസ്ഥിതി കൈവരും. ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ വിജയിക്കും. 
കാമ്യഫലദിനം 5.

 തുലാം
(ചിത്രയുടെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, ചോതി, വിശാഖത്തിന്റെ 45 നാഴിക) 
ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധവേണം. കച്ചവടകാര്യങ്ങൾ വലിയ ദോഷമില്ലാതെ നിർവഹിക്കപ്പെടും. പണമിടപാടുകൾ അത്ര ഗുണകരമാവാനിടയില്ല. 
ഇഷ്ടഫലദിനം 10.

 വൃശ്ചികം
(വിശാഖത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട) നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട്‌ മനസ്സ്‌ ക്ലേശിക്കും. സർക്കാർ ആനുകൂല്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഫലിക്കാനിടയില്ല. വിവാഹാദിമംഗളകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകും. ഗുണാനുഭവദിനം 10.

 ധനു
(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)
പൊതുവേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. ധനാഗമനമാർഗങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധവേണം. 
സുദിനം 9.

 മകരം
(ഉത്രാടത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 45 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പകുതി) 
പ്രായേണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. മനഃസന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പലതും ഉണ്ടാകും. പിതാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഗുണകാലമല്ല. സദ്ദിനം 9.

 കുംഭം
(അവിട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പകുതി, ചതയം, പൂരുട്ടാതിയുടെ ആദ്യത്തെ 
45 നാഴിക)വാക്കിനു രൂക്ഷത കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗൃഹനിർമാണരംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനം പുഷ്ടിപ്രാപിക്കും. അപകടസാധ്യതയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ നല്ലപോലെ കരുതണം. കാമ്യഫലദിനം 10.

 മീനം
(പൂരുട്ടാതിയുടെ ഒടുവിലത്തെ 15 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ അനുകൂലമാവാനിടയില്ല. അലസത കാരണമായി പല കാര്യങ്ങളും നീട്ടിവെക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേരാനിടവരും. സത്‌ഫലദിനം 10.