: ഇന്ത്യൻ നേവി ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്-ജനുവരി 22 കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. 
യോഗ്യത: ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്/ ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ പവർ എൻജിനിയറിങ്/ പവർ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ അപ്ലൈഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ അപ്ലൈഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് 60 ശതനമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ./ബി.ടെക്. പ്രായം: 1997 ജനുവരി രണ്ടിനും 2002 ജൂലായ് ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ. 
വിവരങ്ങൾക്ക്‌: 
www.joinindiannavy.gov.in 
ജൂലായ് 16 മുതൽ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സെയിലർ

: ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ മെട്രിക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 350 ഒഴിവാണുള്ളത്.  ഷെഫ്, സ്റ്റുവാർഡ്‌, ഹൈജീനിസ്റ്റ് എന്നീ ജോലിയിലേക്ക് നിയമനം. എഴുത്തുപരീക്ഷയിലൂടെയും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിലൂടെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം.
യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ. 
പ്രായം: 01 ഏപ്രിൽ 2001-നും 30 സെപ്റ്റംബർ 2004-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം. രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ. 
വിവരങ്ങൾക്ക്‌:  
www.joinindiannavy.gov.in 
ജൂലായ് 19 മുതൽ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.