: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലേക്കും നേവൽ അക്കാദമിയിലേക്കും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 400 ഒഴിവാണുള്ളത്. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം.
ഒഴിവുകൾ: നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി-370 (ആർമി-208, നേവി-42, എയർഫോഴ്സ്-120), നേവൽ അക്കാദമി-30. യോഗ്യത: ആർമി വിങ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി: 10+2 പാറ്റേണിലുള്ള പ്ലസ്ടു പാസായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
എയർഫോഴ്സ്, നേവൽ വിങ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, നേവൽ അക്കാദമി: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയമായി പഠിച്ച പ്ലസ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഇപ്പോൾ പ്ലസ്ടു പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അഭിമുഖസമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകില്ല.
പ്രായം: 2 ജനുവരി 2003-നും 1 ജനുവരി 2006-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ. 
പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് www.upsc.gov.in ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന തീയതി: ജൂൺ 29.