ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പദങ്ങളുടെ ചേർച്ച ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ‘Heavy lunch’ ‘strong tea’ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ‘strong lunch’, ‘heavy tea’ തുടങ്ങിയവ ശരിയായ പ്രയോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാറില്ല. അതുപോലെ ‘by bus’, ‘by train’ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ‘by foot’ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നും ‘on foot’ എന്നതാണ് അഭികാമ്യമായ പ്രയോഗമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ.
I would like to have some fresh tea after lunch. 
‘Tea’ എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ചേർന്നുപോകുന്ന പദങ്ങളാണ് fresh, stewed (very strong), strong, weak, cold, hot, lukewarm, scalding, milky, white, black, sugary, sweet, fragrant, iced, lemon, mint  തുടങ്ങിയവ. ‘Rain’ എന്ന പദത്തിനൊപ്പം ചേർന്നുപോകുന്ന ചില വിശേഷണപദങ്ങളാണ് heavy, lashing, pouring, torrential, steady, fine, gentle, light, patchy തുടങ്ങിയവ. 
Eg.: Patchy rain over certain parts of Kerala will be followed by bright weather.
The sound of torrential rain disturbed my sleep last night. 
ഇപ്രകാരം വാക്കുകളുടെ ചേർച്ചയും ഔചിത്യപൂർണമായ പ്രയോഗവും സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യം മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പദസമ്പത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. 
ചില ക്രിയാപദങ്ങളും (verbs) അവയോടു ചേർന്നുപോകുന്ന നാമപദങ്ങളും (nouns) നോക്കാം.
Make- an appointment/a bargain/ a deal/ an investment/a killing/a loan/money/a profit/a transaction/a mistake
Run- a business/a campaign/a company/a factory/a restaurant/the economy 
Do-the accounts/business/catering/a deal/the marketing/some research 
Launch -a campaign/a career/an initiative/a product/ a project/ a scheme/ a website 
Commit -an error/a crime/ a sin/suicide 
When we make a mistake, we admit it. When we commit a crime, we confess it before the police.
മറ്റുചില പദക്കൂട്ടുകൾകൂടി പരിചയപ്പെടാം.  
Slight/ minute/ legal/technical -hitch (adjective+hitch)
Anonymous/unsigned/lengthy/guest- editorial (adjective+editorial)
Run/carry/publish-an editorial (verb+editorial)
Angry/strong/violent/peaceful/ massive/formal/political/social - protest (adjective+protest)
Organize/stage /lead / lodge/register -protest (verb+protest) 
ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അടുത്തബന്ധമുള്ള വാക്കുകളുടെ സ്വാഭാവിക സംയോജനം ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘collocation’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കൂ. 
Dev: Hi Shimna, I saw you at the shopping mall yesterday. But you didn’t see me.
Shimna: Oh sorry. I went shopping yesterday.
Dev: Window shopping eh?
Shimna: I did shopping, really.
ഇതിൽ കൊടുത്ത മൂന്നു പ്രയോഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. 
Go shopping- Go to the shop to buy something.
Do shopping- Go to the shop and buy something  
Window shopping- Go to the shop, roam around the mall and come back without buying anything

വാക്കുകളുടെ സ്വാഭാവിക സംയോജനം മനസ്സിലാക്കുകവഴി ആശയവിനിമയം സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും.