ക്രിക്കറ്റ്

ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ

(രാത്രി 7.30) സ്റ്റാർ-1

ഫുട്‌ബോൾ

വെസ്റ്റ്ഹാം-

റാപ്പിഡ് വിയന്ന

(രാത്രി 12.30)

സോണി സിക്സ്

റയൽ സോസിഡാഡ്- മൊണോക്കോ

(രാത്രി 12.30) ടെൻ-1

ലെഗിയ- ലെസ്റ്റർ

(രാത്രി 12.30) ടെൻ-2