ക്രിക്കറ്റ്

ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലൻഡ്

(രാവിലെ 9.00)

സ്റ്റാർ-1

ഫുട്‌ബോൾ

നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്- ചെന്നൈയിൻ

(രാത്രി 7.30)

സ്റ്റാർ-2

ബാലൺ ദ്യോർ പുരസ്കാരച്ചടങ്

(രാത്രി 1.00)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-1