അഭിനവ് ബിന്ദ്ര - സ്വർണം (2008)

രാജ്യവർധൻ സിങ് റാത്തോഡ് - വെള്ളി (2004)

വിജയകുമാർ - വെള്ളി (2012)

ഗഗൻ നാരംഗ് - വെങ്കലം (2012)