10 മീ. എയർ പിസ്റ്റൾ

സൗരഭ് ചൗധരി

137.4 (ഫൈനൽറൗണ്ട്) 7

അഭിഷേക് വർമ 575 (യോഗ്യതാറൗണ്ട്) 19

മനുഭേക്കർ 575 (യോഗ്യതാ റൗണ്ട്) 12

യശസ്വിനി ദേശ്വാൾ 574 (യോഗ്യതാറൗണ്ട്) 13

10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ

ദീപക് കുമാർ 624.7 (യോഗ്യതാ റൗണ്ട്) 26

ദിവ്യനേഷ് പൻവാർ 622.8 (യോഗ്യതാ റൗണ്ട്) 32

എളേവേണിൽ വാളറിവൻ 626.5 (യോഗ്യതറൗണ്ട്) 16

അപൂർവി ചന്ദേല 621.9 (യോഗ്യതാറൗണ്ട്) 36

സ്‌കീറ്റ്

അൻഗാദ് ബാജ്വ 120 (യോഗ്യതാറൗണ്ട്) 18

അഹമ്മദ് ഖാൻ 117 (യോഗ്യതാ റൗണ്ട്) 25

മിക്‌സഡ്

10 മി. എയർ പിസ്റ്റൾ

മനുഭേക്കർ-സൗരഭ് ചൗധരി 380 (രണ്ടാം റൗണ്ട്) 7

യശസ്വിനി-അഭിഷേക് വർമ 564 (ആദ്യറൗണ്ട്) 17

10 മീ. എയർ റൈഫിൾ

എളവേണിൽ വാളറിവൻ-ദിവ്യനേശ് സിങ് 626.5 (ആദ്യറൗണ്ട്) 12

അൻജും മൗദ്ഗിൽ-ദീപക് കുമാർ 623.8 (ആദ്യറൗണ്ട്) 18