വിരാട്‌ കോലി

കളി 90

റൺസ് 3159

ഉയർന്ന സ്കോർ 94*

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 0/28

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 139.04

രോഹിത് ശർമ

കളി 111

റൺസ് 2864

ഉയർന്ന സ്കോർ 118

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 4/22

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 138.96

ലോകേഷ് രാഹുൽ

കളി 49

റൺസ് 1557

ഉയർന്ന സ്കോർ 110*

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 2/12

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 142.19

ഋഷഭ് പന്ത്

കളി 33

റൺസ് 512

ഉയർന്ന സ്കോർ 65*

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 0/2

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 123.07

ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ

വലകൈയൻ പേസർ

കളി 50

ഓവർ 179.1

വിക്കറ്റ് 59

മികച്ച ബൗളിങ് 3/11

ഇക്കോണമി 6.66

-------------------

ബാബർ അസം

കളി 61

റൺസ് 2204

ഉയർന്ന സ്കോർ 122

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 1/20

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 130.64

മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ

കളി 43

റൺസ് 1065

ഉയർന്ന സ്കോർ 104*

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 1/8

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 129.09

മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ്

കളി 113

റൺസ് 2429

ഉയർന്ന സ്കോർ 99*

സെഞ്ചുറി/അർധസെഞ്ചുറി 0/14

സ്‌ട്രൈക്കർ റേറ്റ് 120.96

വിക്കറ്റ് 60

ഷഹിൻഷാ അഫ്രീദി

ഇടംകൈയൻ പേസർ

കളി 30

ഓവർ 107.2

വിക്കറ്റ് 32

മികച്ച ബൗളിങ് 3/20

ഇക്കോണമി 8.17

ഹസൻ അലി

വലകൈയൻ പേസർ

കളി 41

ഓവർ 136.1

വിക്കറ്റ് 52

മികച്ച ബൗളിങ് 4/18

ഇക്കോണമി 8.29