ക്രിക്കറ്റ്

പഞ്ചാബ്- മുംബൈ

(രാത്രി 7.30) സ്റ്റാർ-1

ഫുട്‌ബോൾ

ആഴ്‌സനൽ- എവർട്ടൺ

(രാത്രി 12.20)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-2