സ്റ്റെല്ല മേരി

1500 മീറ്റർ പെൺ.

കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക ഗവ. വനിതാ കോളേജ്

കണ്ണൂർ

ആർഷ ബാലൻ

ഹൈജമ്പ് പെൺ.

സി.എ.എസ്. കോളേജ്

മാടായി

ഇ.പി.ഹബീബ് റഹ്‌മാൻ

110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ്

പയ്യന്നൂർ കോളേജ്

ഫെബി തോമസ്

ലോങ്‌ജമ്പ്

എസ്‌.പി.ഇ. ആൻഡ് എസ്.എസ്.

മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ്

എം.കെ.അക്ഷര

ജാവലിൻ ത്രോ പെൺ.

പയ്യന്നൂർ കോളേജ്

ഡെൽന ഫിലിപ്പ്

100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ്

400 മീറ്റർ ഓട്ടം

ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോേളജ്

തലശ്ശേരി

ആഷ്‌ന ഷാജി

ലോങ്‌ജമ്പ്

ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്

തലശ്ശേരി

ബിബിൻകുമാർ

400മീറ്റർ

എസ്‌.പി.ഇ. ആൻഡ് എസ്‌.എസ്.

മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്

അനു ജോസഫ്

100 മീറ്റർ

ഗവ. ബ്ര‌ണ്ണൻ

തലശ്ശേരി

സുജിത്‌രാജ്

100 മീറ്റർ ഓട്ടം

ഗവ. കോളജ്

കാസർകോട്