ഫുട്‌ബോൾ

ന്യൂകാസിൽ-ഷെഫീൽഡ്

(രാത്രി 10.20)

വെസ്റ്റ്‌ബ്രോം-വെസ്റ്റ്ഹാം

(രാത്രി 12.35)

ക്രിസ്റ്റൽപാലസ്- ആഴ്‌സനൽ

(രാത്രി 11.30)