വോൾവ്‌സ്-ബ്രെന്റ്‌ഫോഡ്

(വൈകുന്നേരം 5.00)

ആസ്റ്റൺവില്ല-എവർട്ടൺ

(രാത്രി 10.00)

മാഞ്ചെസ്റ്റർ സിറ്റി-സതാംപ്ടൺ

(രാത്രി 7.30)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-2

ലിവർപൂൾ-ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്

(രാത്രി 7.30)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-1

ബയേൺ-വി.എഫ്.എൽ. ബൊക്കം

(രാത്രി 7.00)

കോളൻ-ലെയ്പ്‌സിഗ്

ടെൻ-2