കൊച്ചി: കാഴ്ചപരിമിതരായ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ കേരള(സി.എ.ബി.കെ.)യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവസരം.

10 മുതൽ 28 വയസ്സുവരെയുള്ള കാഴ്ചപരിമിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സി.എ.ബി.കെ. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാവൂ. വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8547732197