ക്രിക്കറ്റ്

ഹൈദരാബാദ്-

ബാംഗ്ലൂർ (രാത്രി 7.30)

സ്റ്റാർ -1

ഫുട്‌ബോൾ

എഫ്.സി. ഗോവ- അൽ റയാൻ

(രാത്രി 10.30)

സ്റ്റാർ-3

ഡോർട്മുൺഡ്- മാഞ്ചെസ്റ്റർ സിറ്റി

(രാത്രി 12.30)

ടെൻ-1

ലിവർപൂൾ- റയൽ മഡ്രിഡ്

(രാത്രി 12.30)

ടെൻ-2