ഫുട്‌ബോൾ

ആസ്റ്റൺവില്ല-എവർട്ടൺ

(രാത്രി 10.20)

മാഞ്ചെ. യുണൈറ്റഡ്-ലിവർപൂൾ

(രാത്രി 12.35)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-1

വല്ലാഡോളിഡ്- വിയ്യാറയൽ

(രാത്രി 10.30)

ഗ്രനാഡ-റയൽ മഡ്രിഡ്

(രാത്രി 1.30)

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്