ഫുട്‌ബോൾ

ചെൽസി-ആഴ്‌സനൽ

(രാത്രി 12.30)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-1

കാഗ്ലിയാരി- ഫിയോറെന്റീന

(രാത്രി 10.00)

ടെൻ-2

സെവിയ-വലൻസിയ

(രാത്രി 10.30)

അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്-റയൽ സോസിഡാഡ്

(രാത്രി 1.30)

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്