ക്രിക്കറ്റ്

രാജസ്ഥാൻ- പഞ്ചാബ്

(രാത്രി 7.30) സ്റ്റാർ-1

ഫുട്‌ബോൾ

വെസ്റ്റ് ബ്രോം- സതാംപ്ടൺ

(രാത്രി 10.20)

ബ്രൈട്ടൻ- എവർട്ടൺ

(രാത്രി 12.35)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-2