ഫുട്‌ബോൾ

ബയേൺ-പി.എസ്.ജി.

(രാത്രി 12.30) ടെൻ-1

പോർട്ടോ-ചെൽസി

(രാത്രി 12.30) ടെൻ-2