ഫുട്‌ബോൾ

എ.എസ്. റോമ- മാഞ്ചെസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

(രാത്രി 12.30)

ടെൻ-2

ആഴ്‌സനൽ- വിയ്യാറയൽ

(രാത്രി 12.30) ടെൻ-1