കൊൽക്കത്ത- ബാംഗ്ലൂർ

(രാത്രി 7.30) സ്റ്റാർ-1

ഫുട്‌ബോൾ

വെസ്റ്റ്‌ബ്രോം- വോൾവ്‌സ്

(രാത്രി 10.20)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-2