റാങ്ക്: 10

ഉയർന്ന റാങ്ക്: 9

ഒളിമ്പിക്സ്

പങ്കെടുത്തത്: 3

മികച്ച സ്ഥാനം: 4

ലോകകപ്പ്

പങ്കെടുത്തത്: 7

മികച്ച സ്ഥാനം: 4

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്

പങ്കെടുത്തത്: 8

മികച്ച സ്ഥാനം: 1 (2004, 2017)