ഡീഗോ മാറഡോണ (1982-84)

പെപ്പ് ഗാർഡിയോള (1991-92)

ഹ്രിസ്‌റ്റോ സ്‌റ്റോയ്‌ക്കോവ് (1993-94)

റൊമാരിയോ (1994-95)

റിവാൾഡോ (2000-02)

യുവാൻ റോമൻ റിക്വൽമി (2002-03)

റൊണാൾഡീന്യോ (2003-04, 2007-08)