തിരുവനന്തപുരം: റോഡ് നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്ന കാലയളവിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. പോലീസും മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പും പിടിച്ചിട്ട വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നികുതിയിളവിന് ബജറ്റ് നിർദേശം.

ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വാഹനം ഓടുന്നില്ലെന്ന് ഉടമ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ (ജി ഫോം) നൽകേണ്ട. കസ്റ്റഡിക്കാലയളവ് നികുതിക്കായി കണക്കാക്കാതിരിക്കാൻ വാഹനം സ്റ്റേഷനിലാണെന്നതിന്റെ രേഖ മതി.

ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി കൂടുതലാണ്. ഇവ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കിടക്കുന്ന സമയംകൂടി നികുതിക്കായി പരിഗണിച്ചാൽ കുടിശ്ശിക ഗണ്യമായി ഉയരും. ഇതൊഴിവാക്കുന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കുറയുമെന്നാണ് നിഗമനം. മറ്റു കേസുകളിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം അപേക്ഷിച്ചാൽ നികുതിയിളവ് കിട്ടും.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതിക്കുടിശ്ശിക അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉടമയ്ക്കാണ്. ഒറ്റത്തവണ നികുതിയൊടുക്കി ഉടമകളുടെ പേരിലുള്ള റവന്യൂ റിക്കവറി ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസരം തുടരും. എന്നാൽ, ഈ വാഹനങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിന്റെ ചുമലിൽനിന്നു മാറ്റാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2007-നുമുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും പത്തുവർഷമായി ഒരു സേവനങ്ങൾക്കും എത്താത്തതുമായ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുടെയും 20 വർഷമായി എത്താത്ത പൊതുവാഹനങ്ങളുടെയും കുടിശ്ശികയാണ് മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിൽനിന്നു മാറ്റുക. എന്നാൽ, ഉടമകളുടെ ബാധ്യത എഴുതിത്തള്ളില്ല. വാഹനം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പിടികൂടിയാൽ അതുവരെയുള്ള നികുതിയും പിഴയും ഈടാക്കും. ഇപ്പോൾ 2500 കോടിരൂപയോളം നികുതിക്കുടിശ്ശിക സമാഹരിക്കാനുണ്ട്.

content highlights; no road tax on vehicles in custody