തിരുവനന്തപുരം: ഒരുവർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിയമനം നേടുന്ന ജീവനക്കാർക്കും പ്രസവാവധി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. നിലവിൽ ഒരുവർഷത്തിൽക്കൂടുതൽ ജോലിയിൽ തുടരുകയും അവധിക്കുശേഷവും സേവനത്തിൽ തുടരുമെന്നുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് പ്രസവാവധി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴരമാസംവരെ അവധി ലഭിക്കും.

ഹൈക്കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. പി.വി. രാഖിയും കൂട്ടരും സർക്കാരിനെതിരേ നൽകിയ കേസിൽ 2018 ഫെബ്രുവരി 27-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയിൽ കരാർജീവനക്കാർക്കും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കെന്നപോലെ പ്രസവാവധിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

പ്രസവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയ്ക്കോ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടന്നതിനോ തൊട്ടുമുമ്പ് കുറഞ്ഞത് 80 ദിവസമെങ്കിലും ജോലിചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം അനുസരിച്ച്, പ്രസവം നടക്കാനിടയുള്ള ദിവസത്തിന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പുമുതലാണ് അവധിക്ക് അർഹത. 180 ദിവസമാണ് അവധി. കരാർ അതിനുമുമ്പ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ മാത്രമാണ് അവധി. ഇതിനുപുറമേ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം അനുസരിച്ച് കരാർ തീരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ആറാഴ്ചയ്ക്കും അവധിക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

ഉത്തരവിന് 2018 ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടാകും.