2018-ലെ പ്രളയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. വരൾച്ചയും ഉപ്പുവെള്ളവുമാകും പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള അടിയന്തരനടപടി വേണമെന്ന്‌ നിർദേശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാരിന് നൽകും. സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളുമടക്കം 28 സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനുള്ള കർമപദ്ധതിയും ഇതോടൊപ്പം നൽകും.

ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർത്തു

700-ലധികം ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ പ്രളയം ബാധിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വയലുകൾ, കുന്നുകൾ, തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ജന്തുജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. 200-ലധികം കാർഷിക ജനിതക വൈവിധ്യത്തെ ബാധിച്ചു. വിത്തിനങ്ങളിൽ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കി. ആയിരത്തോളം ജീവിവർഗങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. സസ്യജാലങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സന്തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടമായത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ജൈവമേഖല സംരക്ഷിക്കണം

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം അടക്കമുള്ള നിർമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി തകർത്തു. ജൈവസമ്പന്ന മേഖലകളെ സംരക്ഷിച്ചുമാത്രമേ കാർഷികമേഖലയിലെ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കാവൂ. നദീതടങ്ങളിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം. ആനത്തൊട്ടാവാടിപോലെയുള്ള 150-ഓളം വൈദേശിക സസ്യങ്ങളുടെ വ്യാപനം പ്രളയം വേഗത്തിലാക്കി. കാർഷികോത്പാദനംമുതൽ എല്ലാത്തിനെയും ഇതുബാധിക്കും. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന വിത്തിനങ്ങൾ കർഷകർക്കുണ്ട്. അത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിസന്ധികൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾമാത്രമേ ഇനി പാടുള്ളൂ. ജൈവമാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ ഉടൻ ശക്തമാക്കണം -ഡോ. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്