കണ്ണൂര്‍: എ.ടി.എമ്മുകള്‍ കാലിയായിട്ടും തുറന്നുവെയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോടികള്‍. ഏതാനും മാസങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എ.ടി.എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ആഴ്ചയില്‍ ഒരുദിവസംപോലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത എ.ടി.എമ്മുകളുമുണ്ട്. പണമില്ലെങ്കിലും ഇവ അടച്ചിടാത്തതിനാല്‍ ആളുകള്‍ കയറിനോക്കുന്നതും പതിവ്.

പണമില്ലാത്തപ്പോള്‍ എ.ടി.എമ്മുകള്‍ അടച്ചിട്ടാല്‍ സാമ്പത്തികമായി വന്‍നേട്ടമാണ് ബാങ്കുകള്‍ക്കുണ്ടാവുക. എ.ടി.എമ്മുകളില്‍ മുഴുവന്‍സമയവും ബള്‍ബും എ.സി.യും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പതിനായിരം മുതല്‍ 14,000 രൂപവരെയാണ് ഒരു എ.ടി.എമ്മില്‍ വൈദ്യുതിച്ചാര്‍ജിനത്തില്‍ ഓരോ മാസവും ചെലവാകുന്നത്. ബാങ്കിനകത്തല്ലെങ്കില്‍ വാടകയായി എണ്ണായിരംരൂപയോളവും വേണം.

സംസ്ഥാനത്ത് 9093 എ.ടി.എമ്മുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ എസ്.ബി.ഐ.യുടേത് 3096 എണ്ണം (എസ്.ബി.ടി.യുടേതുകൂടി ചേര്‍ത്ത്). ബാക്കി മറ്റുബാങ്കുകളുടേതാണ്.

നോട്ടുനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കാലത്തെന്നപോലെ ഭൂരിഭാഗം എ.ടി.എമ്മുകളും ഒരുമാസമായി മിക്കവാറും സമയങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാണ്.