കൊച്ചി: സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വിദേശയാത്രകളിൽ വിശദ അന്വേഷണത്തിന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സ്പീക്കറുടെ അഞ്ചുവർഷത്തെ എല്ലാ വിദേശയാത്രകളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്ക് ഇ.ഡി. കത്ത് നൽകി. സ്പീക്കറുടെ വിദേശയാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച് വിരുദ്ധ വിവരാവകാശരേഖകൾ പുറത്തുവന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസും യു.എ.ഇ. കോൺസൽ ജനറലിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസുമാണ് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൾ നൽകിയത്. സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് 11 തവണ വിദേശയാത്ര നടത്തിയെന്ന മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ, യു.എ.ഇ. കോൺസൽ ജനറലിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസ് നൽകിയ കണക്കിൽ 21 തവണ യു.എ.ഇ. മാത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ സ്പീക്കർ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, വിദേശയാത്ര ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽനിന്നു എത്ര യാത്രാബത്ത കൈപ്പറ്റി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഇ.ഡി. ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

content highlights: ed seeks information about speaker's foreign visits