തിരുവനന്തപുരം: മദ്യം വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കുറഞ്ഞപ്രായം 21-ല്‍നിന്ന് 23 വയസ്സാക്കും. ഇതിനായി അബ്കാരി നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതിവരുത്തി ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

പ്രായം ഉയര്‍ത്തുന്നകാര്യം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാരാണ് 18 വയസ്സില്‍നിന്ന് ഇത് 21 ആക്കിയത്.

കള്ളില്‍ സ്റ്റാര്‍ച്ച് അടക്കമുള്ള മായം ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ കുറയ്ക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ആറുമാസം തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും എന്നാണ് ഭേദഗതി വരുത്തുക. നിലവില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. ഇതിനനുസരിച്ച് അബ്കാരിചട്ടത്തില്‍ ഭേദഗതിവരുത്തും.