കേളകം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌ ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്‌ഫർ വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിൽ. ebt.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റാണ് രണ്ടുമാസത്തോളമായി തകരാറിലായത്. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റ് ലഭ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. റബർ ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം അടക്കമുള്ളവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ബിൽ അപ്‌ലോഡിങ് എന്നിവ നടത്തുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ്.

റബർ ഉത്പാദകസംഘങ്ങളാണ് (ആർ.പി.എസ്.) സൈറ്റിൽ കർഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷനടക്കം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, സൈറ്റ് തകരാറിലായതിനാൽ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനും സബ്സിഡി ബിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആർ.പി.എസുകൾ പറയുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ലഭിക്കുന്ന ബെനഫിഷ്യറി ഐ.ഡി. വഴിയാണ് കർഷകരുടെ ബില്ലുകൾ സബ്സിഡിക്കായി നൽകുക. മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് ബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനാകുക.

ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. ഓരോവർഷവും ഭൂമിയുടെ നികുതി വിവരങ്ങൾ പുതുക്കി നൽകുകയും വേണം. സൈറ്റ് തകരാറായതിനാൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നടത്താനായിട്ടില്ല. കർഷകർക്ക് തുക ലഭിക്കുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങളും സൈറ്റിലാണ് ലഭിക്കുക. നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർവരെ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് തുക ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിവിധ സബ്സിഡികളും ഈ സൈറ്റ് വഴിയാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

2012-13 മുതലാണ് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി തുകകൾ കൃഷിവകുപ്പ് ഇ-പെയ്‌മെന്റ് സംവിധാനംവഴി നൽകാനാരംഭിച്ചത്. 2013-14 മുതൽ സൈറ്റ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ട്രഷറികളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തുക നൽകുന്നതിനാൽ കൃഷിവകുപ്പ് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്ററാണ് (എൻ.ഐ.സി.) സൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ച് കൃഷിവകുപ്പിന് നൽകിയത്. സൈറ്റിന്റെ സെർവർ ഒരു മാസമായി തകരാറിലാണെന്നും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവരികയാണെന്നും റബർ ബോർഡ് അധികൃതർ പറയുന്നു.