തിരുവനന്തപുരം: ട്രഷറിയെപ്പറ്റിയുള്ള പരാതികൾ ഓൺലൈനായി അറിയിക്കാൻ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി.യും ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി www.treasury.kerala.gov.in se grievance മെനുവിൽ കയറി പരാതി നൽകാം. പരാതിയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി. നൽകണം.

പോർട്ടലിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരാതിപരിഹാര സെൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം പരാതിക്കാരനെ മെയിലിൽ അറിയിക്കും. ട്രഷറി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമായ പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറികളുടെ മെയിലിലോ നേരിട്ടോ തപാലിലോ നൽകാം.

എല്ലാ ട്രഷറികളുടെയും മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെയും മെയിൽ ഐ.ഡി. www.treasury.kerala.gov.in-ലെ ‘ട്രഷറി ഡയറക്ടറി’ എന്ന മെനുവിൽ ലഭിക്കും. ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ല/സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർക്കു നൽകണം. പരിഹാരം കണ്ടതിൽ ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും തുടർന്ന് വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനും പരാതി നൽകാം.