തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികസ്ഥാപനവും പൂട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിൽ ഉപധനാഭ്യർഥന ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി. പൂട്ടുമെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കും. ഇത് ആരുടെ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിധവാപെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ് നിർബന്ധമല്ല. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഷ്കരിക്കും. അത് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും. കിഫ്ബി വഴിയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നെന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ കഴമ്പില്ല.

നിയമസഭയിൽ പറയാൻപാടില്ലാത്ത പലതും പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷനടപടി ശരിയല്ലെന്ന് ഐസക് പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർ പണംകൊടുത്താണ് അവാർഡ് വാങ്ങിയതെന്ന പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ ആരോപണം ശരിയല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് സ്വയം അപഹാസ്യരാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

36,330 കോടി രൂപയുടെ ഉപധനാഭ്യർഥന നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു. ഇതിൽ 15,740 കോടി പദ്ധതിനടത്തിപ്പിനാണ് വിനിയോഗിക്കുക. ഇതിൽ 6565 കോടി സാമൂഹികപെൻഷനുകൾ വിതരണംചെയ്യാനും 5147 കോടി ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിനും 1617 കോടി കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിനുമായാണ്. 20,590 കോടിയിലധികം രൂപ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കും.