തിരുവനന്തപുരം: ബാങ്കുകളിൽ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകാരുടെ സന്ദർശനസമയം ക്രമീകരിച്ചതായി സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്‌സ് സമിതി കൺവീനർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാണിത്.

ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം. ആറു മുതൽ ഒമ്പതുവരെയും പൂജ്യത്തിലും അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ. (സാധാരണ ഭക്ഷണ ഇടവേള ബാധകം).

രാവിലെ ബാങ്കിൽ എത്തിയിട്ടും ഇടപാട് നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് 12.30 മുതൽ ഒന്നുവരെ അവസരം നൽകും. സന്ദർശനം കുറയ്ക്കാൻ എ.ടി.എം. കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.

വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റു ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. പൊതുവായ അന്വേഷണങ്ങൾ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതത് ബാങ്ക് ശാഖയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

ചില മേഖലകളിൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം.