തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയത്തിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 36 ജലവിതരണപദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ 20 പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പദ്ധതികളാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കപ്പെട്ടത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 12 പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവയിൽ ഏഴെണ്ണം പുനരാരംഭിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോസടി, മണിമല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പദ്ധതികൾ പൂർണമായി നശിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ 20 പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചെങ്കിലും 11 എണ്ണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി. വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ- 8289940619, 8547605714. ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ 1916-ലും പരാതികൾ അറിയിക്കാം. പരാതികൾ 9495998258 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്‌സാപ്പായും അയക്കാം.

ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

തിരുവനന്തപുരം-9497001534 / 8547697539, കൊല്ലം-9188127944/0474 2742993, പത്തനംതിട്ട -0469 2700748, ആലപ്പുഴ-0477 2242073, കോട്ടയം-0481 2563701 എറണാകുളം-0484 2361369, ഇടുക്കി-9188127933, തൃശ്ശൂർ-0487 2333070, മലപ്പുറം-9188127925, പാലക്കാട്-0491 2546632, കോഴിക്കോട് -0495 2370095, കണ്ണൂർ -0497 2707080, കാസർകോട്-0499 4255544.