തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ്ടു, എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷകൾ സിലബസ് ചുരുക്കി നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ശരാശരി 40 ശതമാനം പാഠങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനൽവഴി കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർപ്രകാരം ഇനി അധ്യയനത്തിനുള്ളത് കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

ഈ വസ്തുത ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് സിലബസ് ചുരുക്കില്ലെന്ന നിലപാട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷാകർത്താക്കളെയും ആശങ്കയിലാക്കും. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പക്വമായ സമീപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് -മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.