തിരുവനന്തപുരം: കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. നിർമാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സംയുക്തയോഗമാണ് ചേർന്നത്. അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളുടെ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കും.

നിർമാണ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന്‌ മന്ത്രി പഞ്ഞു. 3.18 ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് പ്രതിമാസം 50 കോടി രൂപ ചെലവാകും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള കെട്ടിടനിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള സെസ് പിരിവ് ഊർജ്ജിതമാക്കും. സെസ് പിരിവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടത്തും. സെസ് കുടിശ്ശിക പിടിച്ചെടുക്കാൻ തൊഴിൽവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ലേബർ കമ്മിഷണർ ഡോ. എസ്.ചിത്ര, കേരള ബിൽഡിങ്‌ ആൻഡ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി.ശശികുമാർ, ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെ.പി. സഹദേവൻ, കോനിക്കര പ്രഭാകരൻ, വിജയൻ കുനുശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.