തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓൺലൈൻ പരാതിപരിഹാര പരിപാടി ജനുവരി 28, ഫെബ്രുവരി നാല്, 11, 18, 25 തീയതികളിൽ നടക്കും.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതികളാണ് ജനുവരി 28-നു പരിഗണിക്കുക. പരാതികൾ 23-നു മുമ്പ് ലഭിക്കണം. കെ.എ.പി. രണ്ട്, മൂന്ന്, അഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരാതികൾ ഫെബ്രുവരി നാലിനു പരിഗണിക്കും. പരാതികൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന്.

പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ പരാതികൾ ഫെബ്രുവരി 11-നും മലപ്പുറം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പരാതികൾ ഫെബ്രുവരി 18-നുമാണു പരിഗണിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി യഥാക്രമം ഫെബ്രുവരി 8, 12 എന്നിവയാണ്.

തൃശ്ശൂർ സിറ്റി, തൃശ്ശൂർ റൂറൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരാതികൾ ഫെബ്രുവരി 25-നു പരിഗണിക്കും. അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20. പരാതികൾ spctalks.pol@kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 9497900243.

സർവീസിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സർവീസ് സംബന്ധവും വ്യക്തിപരവുമായ പരാതികളാണ് പരിഗണിക്കുക. ഇവ നേരിട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാം. മേലധികാരി മുഖേനയല്ലാതെ നേരിട്ടുതന്നെ പരാതി നൽകാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്കും പരാതി നൽകാം.