തിരുവനന്തപുരം: ജെ.ഡി.സി. പ്രവേശന പ്രാഥമികലിസ്റ്റിൻമേൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി. ഈ മാസം 24 വരെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും. ജനറൽ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതത് കോളേജ്-സെന്ററുകളിലും സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ-സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിലും പരാതി നൽകാം.

ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ www.scu.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അന്തിമലിസ്റ്റ് 29-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.