കൂത്തുപറമ്പ്: പരീക്ഷാഹാളിൽ ക്ലോക്കില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സമയമറിയാൻ വഴിയില്ലാതെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാർഥികൾ വട്ടംകറങ്ങി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ബിരുദതല പ്രാഥമികപരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം എഴുതിയവരെയാണ് കടുകട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയതിനൊപ്പം ഹാളിൽ ക്ലോക്ക്‌ നൽകാതെ പി.എസ്.സി. വെള്ളംകുടിപ്പിച്ചത്. പരീക്ഷയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും ഹാളിൽ ക്ലോക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല.

കോപ്പിയടി വിവാദം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് പരീക്ഷാഹാളിൽ പരീക്ഷാർഥികൾ വാച്ചുപയോഗിക്കുന്നത് പി.എസ്.സി. വിലക്കിയത്. പകരം ഹാളിൽ ക്ലോക്ക് വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മണി മുഴക്കുന്നതല്ലാതെ ക്ലോക്ക് വെക്കാൻ പി.എസ്.സി. തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് പരീക്ഷാർഥികളുടെ ആക്ഷേപം.

ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ള ബിരുദതല പ്രാഥമികപരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്കിൽ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങൾക്കുപുറമെ പ്രസ്താവനാരൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സമയം കൂടുതൽ വേണ്ട പ്രസ്താവനാ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വന്നതോടെ പരീക്ഷാർഥികൾ വെട്ടിലായി. ഹാളിൽ ക്ലോക്കില്ലാത്തതിനാൽ പലർക്കും സമയക്രമം പാലിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ചില പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത്‌ മണി മുഴക്കിയില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഹാളുകളിലെ ഫാൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും ഉച്ചവെയിലിൽ തളർന്നെത്തിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. നവംബർ 20-ന് എൽ.ഡി.സി. മെയിൻ പരീക്ഷ നടക്കും. 27-ന് എൽ.ജി.എസ്. മെയിൻ പരീക്ഷയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലസ്‌ടു മെയിൻ പരീക്ഷകളും നടക്കും. ഈ പരീക്ഷകളിലെങ്കിലും ഹാളിൽ ക്ലോക്ക് വെക്കാൻ പി.എസ്.സി. ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പരീക്ഷാർഥികളുടെ ആവശ്യം.