തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ കരാടിസ്ഥാനത്തിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർ യോഗ്യതാ രേഖകളുടെ സ്‌കാൻചെയ്ത പകർപ്പുകൾ curecdocs@uoc.ac.in എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിൽ 11-ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പേരുവിവരങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിന് മുമ്പായി സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും.