കണ്ണൂർ: സർവകലാശാലയുടെ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാസംബന്ധമായ സേവനങ്ങൾ നവംബർ ഒമ്പതിനും പത്തിനും തടസ്സപ്പെടും.