തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ആധാർ അധിഷ്ഠിത യുണീക് തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ (യു.ടി.എൻ.) നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതിയായി. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ഭൂഉടമകളുടെയും തണ്ടപ്പേർ വിവരങ്ങൾ ആധാറുമായി ലിങ്ക്ചെയ്ത് പുതുതായി 12 അക്ക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകും. ഇതോടെ ഒരാൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒറ്റത്തണ്ടപ്പേരിലായി മാറും.

റവന്യൂ സേവനങ്ങൾ മികച്ചതാക്കുന്നതിനും ഭൂരേഖകളിൽ കൃത്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് യു.ടി.എൻ. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആധാർലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയായതിനാൽ കേന്ദ്രാനുമതി ആവശ്യമായിരുന്നു. അനുമതി വൈകിയതാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ വൈകാൻ കാരണം. സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ത്രി കെ. രാജൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണർക്ക് നിർദേശംനൽകിയിരുന്നു. ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണർ ഇതോടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിതേടി.

യു.ടി.എൻ. വരുന്നതോടെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളും ബിനാമി ഇടപാടുകളും തടയാനാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകാനും പദ്ധതി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണർ കെ. ബിജു പറഞ്ഞു. അധികഭൂമി കണ്ടെത്തി ഭൂരഹിതർക്ക് നൽകുക, വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളിലെ അനർഹരെ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

യു.ടി.എൻ. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം വരുത്താൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർക്ക് നേരത്തേ നിർദേശംനൽകിയിരുന്നു.

എല്ലാ ഭൂവുടമകളും ആധാർ നമ്പർ നൽകണം

പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അതത് വില്ലേജുകളിൽ ഭൂവിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. പുതുതായി ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെയും നിലവിലുള്ള ഭൂവുടമകളുടെയും ആധാർ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഇതിനായി അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ശേഖരിച്ചുതുടങ്ങും. ഇതിനുള്ള മാർഗരേഖ റവന്യൂവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കും. ആധാർ നമ്പർമാത്രമാണ് ശേഖരിക്കുകയെന്നും ആധാറിലെ മറ്റുവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ നേരത്തേവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.