തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ പോലീസ് ജില്ലകളിലും വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കാനായി പദ്ധതി. നിലവിൽ 14 വനിതാ സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ 19 പോലീസ് ജില്ലകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും വയനാട് ജില്ലയിലും വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ശുപാർശ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.

1973-ൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത്, സ്ത്രീധനപീഡനങ്ങളും മരണങ്ങളും ചർച്ചയായതോടെയാണ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചന. വനിതാ സെൽ, വനിതാ ബറ്റാലിയൻ, പിങ്ക് പ്രോജക്ട്, അപരാജിത, നിഴൽ, വനിതാ സ്വയം പ്രതിരോധം എന്നീ പദ്ധതികൾ സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് ഒരുക്കിയവയാണ്.