തിരുവനന്തപുരം: പഞ്ചവത്സര എൽഎൽ.ബി. കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി ജൂൺ 22ന്‌ നടന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘Integrated Five Year L.L.B 2020-Candidate Portal’ എന്ന ലിങ്കിലെ ‘Result’ എന്ന മെനു െഐറ്റം ക്ളിക്ക്‌ ചെയ്‌താൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ അവരവരുടെ പരീക്ഷാഫലം കാണാം.

പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത്‌ 10 ശതമാനം മാർക്ക്‌ നേടിയ ജനറൽ/എസ്‌.ഇ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാരും കുറഞ്ഞത്‌ 5 ശതമാനം മാർക്ക്‌ നേടിയ എസ്‌.സി./എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാരും മാത്രമാണ്‌ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത്‌. (പ്രോസ്‌പെക്‌ടസ്‌ ക്ലോസ്‌ 12(iv)

ആദിത്യ എസ്‌. നായർ (റോൾ നം. 13950) പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ നേടി.

വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവയ്‌ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ മതിയായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നതിന്‌ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്‌. ഹെൽപ്പലൈൻ നമ്പർ : 0471-2525300.