തിരുവനന്തപുരം: പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങൾക്കു മണ്ണെണ്ണ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള ഏകദിന പരിശോധന ജനുവരി ഒമ്പതിന് നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ മത്സ്യബന്ധനയാനങ്ങൾക്ക് സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വിതരണം നടത്തുന്നത് പെർമിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മൂന്നുവർഷം കൂടുമ്പോൾ ഫിഷറീസ്, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, മത്സ്യഫെഡ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് ഏകദിന പരിശോധന നടത്തിയാണ് പെർമിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ഫിഷിങ് ലൈസൻസുള്ളതും ഫിഷറീസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയതുമായ യാനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള എൻജിനുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമാവധി രണ്ട് എൻജിനുകൾക്കു മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാഫോം മത്സ്യഫെഡ് മുഖേന ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.