പാലാ: പാലാ രൂപത പ്രഖ്യാപിച്ച കുടുംബക്ഷേമ പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണയുമായി മാണി സി. കാപ്പൻ എം.എൽ.എ. കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിൽനിന്ന്‌ രക്ഷനേടാനാവും. താൻ പതിനൊന്ന് മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. തനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്. അഞ്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും രൂപതയുടെ കരുതൽ സ്വാഗതാർഹമാണ്.

കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടാവും. കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ആരോഗ്യപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക്‌ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നല്ലതാണെന്നും കാപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുടുംബവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചുകുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ജീവന്റെ മഹത്ത്വമാണ് സഭ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതെന്നും കാപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.